2006 Suzuki Reno   2007 Suzuki Reno   2008 Suzuki Reno